Best Nephrology Hospital in Chennai

๐๐ก๐š๐ซ๐š๐ญ๐ก๐ข๐ซ๐š๐ฃ๐š๐š ๐’๐ฉ๐ž๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ & ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐‚๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐ž ๐๐ฏ๐ญ.๐‹๐ญ๐ is the best nephrology hospital in Chennai equipped with a state-of-the-art setup geared to manage any type of Nephrological Emergency. We have got the latest medical infrastructure, highly experienced specialists, and trained staff to treat cases such as Acute or Chronic Kidney Failure, General Nephrology, Renal Hypertension, Dialysis, and the patients who need Renal transplants. We also offer facilities like Slow Low-Efficiency Dialysis (SLED), Continuous Renal Replacement Therapyโ€™โ€™ (CRRT), and Plasmapheresis.

The dialysis center is ultramodern with a separate setup for Hepatitis B and HIV patients and it is aided by all advanced medical tools and techniques. Our Dialysis Centre is functional 24*7 and is manned by experienced and trained dialysis staff. The Nephrology department is well-supported by Urology, Pathology, Radiology, and Nuclear Medicine. It runs regular OPDs with major focus on Preventive Nephrology. We follow International as well as national guidelines while providing nephrology care.ย 

What is Nephrology?

Nephrology is the branch of medical science that deals with the complications related to kidneys. Nephrology is simply regarded as kidney medicine and is a part of internal medicine. It includes the diagnosis, treatment, and management of kidney functions. It also covers renal (kidney) replacement therapy such as dialysis, kidney transplantation, etc.ย  Nephrologists are qualified to treat systemic conditions that affect kidneys such as diabetes, autoimmune disease, high blood pressure, electrolyte disturbances, etc. Nephrology is the study of the normal working of the kidneys and their related diseases.

๐๐ก๐š๐ซ๐š๐ญ๐ก๐ข๐ซ๐š๐ฃ๐š๐š Multi-๐’๐ฉ๐ž๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ฒ ๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ has emerged as the best nephrology hospital in Chennai delivering superior nephrology care to the patients.ย  Here, we provide world-class diagnostic & therapeutic treatment services. We have a team of high-skilled nephrologists, transplant surgeons, and trained paramedical staff.